دانشجویانی که در طول ثبت نام موفق به ثبت خوابگاه پسران نشدند میتوانند خوابگاه فاطمیه را انتخاب کنند.

دانشجویان محترمی که موفق به ثبت نام در خوابگاه الزهرا بلوک (1,2,3) نشدند میتوانند خوابگاه الزهرا بلوک (4,5,6) را انتخاب کنند.

خوابگاه برادران

مقطع

دانشکده

خوابگاه 

دکتری

فنی و مهندسی –علوم پایه-علوم ورزشی

شهید رضایی – فاطمیه

علوم انسانی-زبان ها

فاطمیه

ارشد

فنی و مهندسی –علوم پایه-علوم ورزشی

شهید فرید فاطمی – فاطمیه

علوم انسانی-زبان ها-کشاورزی

فاطمیه

کارشناسی و کاردانی

فنی و مهندسی –علوم پایه-علوم ورزشی

شهید رضایی- شهید فرید فاطمی- امیرکبیرفاطمیه

علوم انسانی-زبان ها-کشاورزی-علوم اداری واقتصاد- هنر-حقوق

امیر کبیر – فاطمیه

خوابگاه خواهران

مقطع

دانشکده

خوابگاه 

دکتری

فنی و مهندسی –علوم پایه-علوم ورزشی

شهید فخری زاده

علوم انسانی-زبان ها

الزهرا(4,5,6)

ارشد

فنی و مهندسی –علوم پایه

شهید فخری زاده

علوم انسانی-زبان ها-کشاورزی

الزهرا

علوم ورزشی

شهید علیرضا بابایی

کارشناسی و کاردانی

فنی و مهندسی –علوم پایه

شهید فخری زاده- شهید علیرضا بابایی

علوم انسانی-زبان ها-کشاورزی-علوم اداری واقتصاد-  علوم ورزشی

الزهرا(1,2,3) – الزهرا(4,5,6)

هنر

الزهرا(4,5,6)