خوابگاه شهید رضایی

تومان20,000

خوابگاه شهید رضایی واقع در پردیس سردشت دانشگاه اراک پذیرای دانشجویان پسر دانشگاه اراک میباشد.